Reklamace zboží

ve smyslu § 7 a násl. Zákona čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a změně některých zákonů

Prodávající
Obchodní jméno:
Ulice a číslo:
Město:
PSČ:
IČO:
DIČ/DIČ DPH:
Telefon:
E-Mail:

 

Kupující
Jméno a příjmení:
Ulice a číslo:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-Mail:

 

Předmět smlouvy byl zakoupen prostřednictvím internetové stránky:

 

Byla mi zaslána potvrzená objednávka číslo:
Ze dne:
Číslo faktury:
Zboží mi bylo doručeno dne (den převzetí):

 

Důvody reklamace:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ...................................... Dne .......... ................

 

 

 

....................................

Jméno příjmení

(podpis)

 

 

Jako přílohu zašlete kopii faktury nebo pokladního bloku

 

 

Od 15. února 2016 budou moci spotřebitelé v EU podávat stížnosti také prostřednictvím platformy ODR Evropské komise, kterou naleznete na http://ec.europa .eu/odr . Pokud vaše stížnost není přesto, že se vyřizuje jinde, můžete svou stížnost podat prostřednictvím platformy Evropské unie.“