Zásady ochrany osobních údajů

https://www.mangonabytek.cz

O našich zásadách ochrany osobních údajů

Dovozce nábytku se velmi stará o vaše soukromí. Zpracováváme tedy pouze údaje, které potřebujeme ke (zlepšení) našich služeb as informacemi, které jsme o Vás a Vašem využívání našich služeb nasbírali, zacházíme opatrně. Vaše údaje nikdy nezpřístupňujeme třetím stranám ke komerčním účelům.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webové stránky a služeb poskytovaných společností JID JULIA INTERIOR DECORATIONS, s.r.o. Datum účinnosti platnosti těchto podmínek je 10.09.2021, zveřejněním nové verze zaniká platnost všech předchozích verzí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké údaje o Vás shromažďujeme, k čemu se tyto údaje používají as kým a za jakých podmínek mohou být tyto údaje sdíleny se třetími stranami. Vysvětlíme vám také, jak uchováváme vaše údaje a jak je chráníme před zneužitím a jaká máte práva v souvislosti s osobními údaji, které nám poskytujete.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje naleznete na konci našich zásad ochrany osobních údajů.

O zpracování údajů

Níže si můžete přečíst, jak zpracováváme Vaše údaje, kde je uchováváme (nebo máme uloženy), jaké bezpečnostní techniky používáme a pro koho jsou údaje transparentní.

 

Software online obchodu

Shopify

Náš internetový obchod je vyvinut pomocí softwaru Shopify. Osobní údaje, které nám zpřístupníte pro účely našich služeb, budou sdíleny s touto stranou. Služba Shopify má přístup k Vašim údajům, aby nám mohla poskytnout (technickou) podporu, Vaše údaje nikdy nepoužije k žádnému jinému účelu. Společnost Shopify je povinna přijmout přiměřená bezpečnostní opatření na základě smlouvy, kterou jsme s nimi uzavřeli. Tato bezpečnostní opatření se skládají z použití šifrování SSL a politiky silných hesel. Shopify je certifikovaný zpracovatel údajů o kreditních kartách. Služba Shopify používá soubory cookie ke shromažďování technických informací souvisejících s Vaším používáním softwaru, neshromažďují se a/nebo neukládají žádné osobní údaje. Shopify si vyhrazuje právo sdílet shromážděné údaje v rámci své vlastní skupiny za účelem dalšího zlepšování služby. Služba Shopify bere v úvahu příslušné zákonné doby uchovávání (osobních) údajů. Platí EU/US Privacy Shield, Vaše údaje mohou být zpracovány ve Spojených státech amerických.

Gmail

Používáme služby Gmailu pro náš běžný firemní e-mailový provoz. Tato strana přijala vhodná technická a organizační opatření, aby v maximální možné míře zabránila zneužití, ztrátě a poškození Vašich a našich údajů. Gmail nemá přístup k naší poštovní schránce a veškerou naši e-mailovou komunikaci považujeme za důvěrnou.

 

Zpracovatelé plateb

Mollie

Ke zpracování (části) plateb v našem internetovém obchodě používáme platformu Mollie. Mollie zpracovává Vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a Vaše platební údaje, jako například číslo Vašeho bankovního účtu nebo kreditní karty. Mollie přijala vhodná technická a organizační opatření na ochranu Vašich osobních údajů. Mollie si vyhrazuje právo použít Vaše údaje k dalšímu zlepšování služby a v této souvislosti sdílet (anonymizované) údaje se třetími stranami. Všechny výše uvedené záruky s ohledem na ochranu vašich osobních údajů se vztahují i ​​na části služeb společnosti Mollie, pro které najímají třetí strany. Mollie neuchovává Vaše údaje déle, než povoluje zákon.

Platby Shopify

Ke zpracování plateb v našem internetovém obchodě používáme platformu plateb Shopify a Mollie. Platby Shopify a Mollie zpracuje Vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a Vaše platební údaje, jako například číslo Vašeho bankovního účtu nebo kreditní karty. Shopify platby a Mollie má vhodná technická a organizační opatření přijatá k ochraně Vašich osobních údajů. Platby Shopify a Mollie si vyhrazují právo použít Vaše údaje k dalšímu zlepšování služby a ke sdílení (anonymních) údajů se třetími stranami v této souvislosti. Platby Shopify a Mollie budou sdílet osobní údaje a informace o Vaší finanční situaci s ratingovými agenturami v případě žádosti o odloženou platbu (úvěrový nástroj). Všechny výše uvedené záruky s ohledem na ochranu Vašich osobních údajů se vztahují také na části plateb Shopify a služeb Mollie, pro které najímají třetí strany. Platby Shopify a Mollie neuchovávají Vaše údaje déle, než je povoleno zákonem.

 

Recenze

Google

Recenze shromažďujeme prostřednictvím platformy Google. Pokud zanecháte recenzi přes Google, jste povinen uvést jméno a e-mailovou adresu. Google s námi sdílí tyto informace, abychom mohli propojit recenzi s Vaší objednávkou. Google také zveřejňuje Vaše jméno na své vlastní webové stránce.

V některých případech Vás Google může kontaktovat, aby vysvětlil Vaši recenzi. V případě, že Vás pozveme k zanechání recenze, budeme Vaše jméno a e-mailovou adresu sdílet se společností Google. Tyto informace používají pouze k tomu, aby Vás pozvali k zanechání recenze. Google přijal přiměřená technická a organizační opatření na ochranu Vašich osobních údajů. Google si vyhrazuje právo angažovat třetí strany na poskytování služby, k čemuž jsme dali povolení společnosti Google. Všechny výše uvedené záruky s ohledem na ochranu Vašich osobních údajů se vztahují také na části služby, pro které Google angažuje třetí strany.

 

Přeprava a logistika

TOPTRANS EU, a.s.


Když u nás zadáte objednávku, naším úkolem je doručit Vám váš balíček. K realizaci dodávek využíváme služeb společnosti TOPTRANS EU, a.s. Je proto nutné, abychom Vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti sdíleli se společností TOPTRANS EU, a.s. Společnost TOPTRANS EU, a.s. používá tyto informace pouze pro účely provedení smlouvy. V případě, že společnost TOPTRANS EU, a.s. zapojí subdodavatele, společnost TOPTRANS EU, a.s. zpřístupní Vaše údaje i těmto stranám.

 

Fakturace a účetnictví

MoneyBird

K evidenci naší administrativy a účetnictví využíváme služby MoneyBird. Sdílíme Vaše jméno, adresu a podrobnosti o bydlišti a podrobnosti týkající se Vaší objednávky. Tyto údaje slouží ke správě prodejních faktur. Vaše osobní údaje jsou odesílány a uchovávány chráněny, MoneyBird přijal potřebná technická a organizační opatření k ochraně Vašich údajů před ztrátou a neoprávněným použitím. MoneyBird je vázán mlčenlivostí a s Vašimi informacemi bude zacházeno důvěrně. MoneyBird nepoužívá Vaše osobní údaje k jiným účelům, než jsou ty, které jsou popsány výše.

 

Účel zpracování dat

Všeobecný účel zpracování

Vaše údaje používáme pouze pro účely našich služeb. To znamená, že účel zpracování vždy přímo souvisí s Vámi poskytnutou objednávkou. Vaše údaje nepoužíváme pro (cílený) marketing. Pokud s námi sdílíte informace a my tyto informace použijeme k tomu, abychom Vás kontaktovali později – jinak než na Vaši žádost – požádáme Vás o výslovné povolení. Vaše údaje nebudou sdíleny se třetími stranami, s výjimkou dodržování účetních a jiných administrativních povinností. Všechny tyto třetí strany jsou důvěrné na základě smlouvy mezi nimi a námi nebo přísahy nebo zákonné povinnosti.

Automaticky sbírané údaje

Údaje, které naše stránka automaticky shromažďuje, zpracováváme za účelem dalšího zlepšování našich služeb. Tyto údaje (například vaše IP adresa, webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobními údaji.

Spolupráce s daňovým a trestním vyšetřováním

V některých případech může mít společnost JID JULIA INTERIOR DECORATIONS, s.r.o. zákonnou povinnost sdílet Vaše údaje v souvislosti s vládními daňovými nebo trestními vyšetřováními. V takovém případě jsme nuceni Vaše údaje sdílet, ale v rámci možností, které nám zákon nabízí, se tomu postavíme.

Retenční období

Vaše údaje uchováváme, dokud jste našim klientem. To znamená, že uchováváme Váš zákaznický profil, dokud neuvedete, že si již nepřejete využívat našich služeb. Pokud nám to sdělíte, budeme to považovat i za žádost o zapomnění. Na základě příslušných administrativních povinností musíme uchovávat faktury s Vašimi (osobními) údaji, takže tyto údaje budeme uchovávat po dobu trvání příslušné lhůty. Zaměstnanci však již nemají přístup k Vašemu profilu klienta a dokumentům, které jsme připravili jako odpověď na Vaše zadání.

Vaše práva

Na základě platné české a evropské legislativy máte jako dotčená osoba určitá práva v souvislosti s osobními údaji, které jsou zpracovávány námi nebo v našem jménu. Níže vysvětlíme, o jaká práva se jedná a jak je můžete uplatnit. V zásadě, abychom zabránili zneužití, zasíláme kopie a kopie Vašich údajů pouze na Vaši již známou e-mailovou adresu.

Pokud si přejete dostávat údaje na jinou e-mailovou adresu nebo například poštou, požádáme Vás, abyste se identifikovali. O vyřízených žádostech vedeme evidenci, v případě žádosti o zapomnění spravujeme anonymizované údaje. Všechny kopie a kopie dat obdržíte ve strojově čitelném formátu dat, který používáme v rámci našich systémů. Máte právo kdykoli podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů SR, pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje používáme nesprávným způsobem.

Právo na kontrolu

Vždy máte právo nahlédnout do údajů, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali a které se týkají Vaší osoby nebo je lze zpětně vystopovat. V této souvislosti můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Poté obdržíte odpověď na Vaši žádost do 30 dnů. Pokud bude Vaší žádosti vyhověno, zašleme Vám na nám známou e-mailovou adresu kopii všech údajů s přehledem zpracovatelů, kteří tyto údaje mají, s uvedením kategorie, pod kterou máme tyto údaje uloženy.

Právo na opravu

Vždy máte právo na úpravu údajů, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali a které se týkají Vaší osoby nebo je lze zpětně vystopovat. V této souvislosti můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Poté obdržíte odpověď na Vaši žádost do 30 dnů. Pokud bude Vaší žádosti vyhověno, pošleme Vám potvrzení o úpravě údajů na nám známou e-mailovou adresu.

Právo na omezení zpracování

Vždy máte právo omezit údaje, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali, které se týkají Vaší osoby nebo které lze zpětně vystopovat. V této souvislosti můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Potom dostanete odpověď na Vaši žádost do 30 dnů. Pokud bude Vaší žádosti vyhověno, pošleme Vám na nám známou e-mailovou adresu potvrzení, že údaje nebudou dále zpracovávány, dokud omezení nezrušíte.

Právo na přenosnost

Vždy máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali a které se týkají Vaší osoby nebo je lze zpětně vystopovat, provedla jiná strana. V této souvislosti můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Poté obdržíte odpověď na Vaši žádost do 30 dnů. Bude-li Vaší žádosti vyhověno, zašleme Vám na nám známou e-mailovou adresu kopie nebo kopie všech údajů o Vás, které jsme zpracovali nebo které naším jménem zpracovali jiní zpracovatelé nebo třetí strany. S největší pravděpodobností v takovém případě již nebudeme moci pokračovat ve službě, protože pak již nelze zaručit bezpečné propojení datových souborů.

Právo namítat a jiná práva

V takových případech máte právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů společností JID JULIA INTERIOR DECORATIONS, s.r.o. nebo jejím jménem. Podáte-li námitku, okamžitě zastavíme zpracování údajů až do zpracování Vaší námitky. Pokud je Vaše námitka oprávněná, vyhotovíme Vám kopie a/nebo kopie údajů, které zpracováváme nebo jsme je zpracovali, a následně zpracování natrvalo přerušíme. Máte také právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování nebo profilování. Vaše údaje nezpracováváme způsobem, na který by se toto právo vztahovalo. Pokud se domníváte, že tomu tak je, kontaktujte naši kontaktní osobu pro záležitosti týkající se ochrany osobních údajů.

Cookies

Google Analytics

Cookies jsou umísťovány přes naši webovou stránku od americké společnosti Google v rámci služby „Analytics“. Tuto službu používáme ke sledování a získávání zpráv o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku. Tento zpracovatel může být povinen poskytnout přístup k těmto údajům na základě platných zákonů a předpisů. Shromažďujeme informace o Vašem chování při surfování a tyto údaje sdílíme se společností Google. Google dokáže tyto informace interpretovat ve spojení s jinými datovými soubory a sledovat tak Váš pohyb na internetu. Google používá tyto informace mimo jiné k nabízení cílených reklam (Adwords) a jiných služeb a produktů Google.

CookiesVyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše zásady ochrany osobních údajů. Na této stránce však vždy naleznete nejnovější verzi. Pokud budou mít nové zásady ochrany osobních údajů důsledky na způsob, jakým zpracováváme již shromážděné údaje, které se vás týkají, budeme Vás o tom informovat e-mailem.


Kontaktní údaje

Dovozce nábytku

JID JULIA INTERIOR DECORATIONS, s.r.o.

MR Štefánika 1836/71

927 01 Šaľa

Slovensko

T +421 911 194 776
E info@mangonabytek.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů Mangonabytok.sk

13. ledna 2021

Prostřednictvím našeho e-shopu se zpracovávají citlivé údaje nebo osobní údaje. Mangonabytek.cz považuje pečlivé zacházení s osobními údaji za velmi důležité. Osobní údaje proto pečlivě zpracováváme a zajišťujeme.

Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů o ochraně osobních údajů. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně specifikovat naše účely před zpracováním osobních údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • omezit naše shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro legitimní účely;
 • nejprve Vás požádat o výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je Váš souhlas nutný;
 • přijmout vhodná bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů a totéž požadovat i od stran, které zpracovávají osobní údaje v našem jménu;
 • respektovat Vaše právo na poskytnutí Vašich osobních údajů ke kontrole, opravě nebo vymazání na Vaši žádost.

Mangonabytok.sk je zodpovědný za zpracování údajů. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme a používáme ak jakému účelu v internetovém obchodě www.mangonabytek.cz. Doporučujeme Vám, abyste si je pozorně přečetli.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete přesně vědět, které informace o Vás evidujeme, kontaktujte nás na mangonabytek.cz

Vyřizování objednávky

Když u nás zadáte objednávku, používáme Vaše osobní údaje, abychom ji mohli řádně vyřídit. Vaše osobní údaje pak můžeme poskytnout naší doručovací službě, aby Vám byla doručena objednávka. Informace o Vaší platbě dostáváme také od Vaší banky nebo společnosti, která vydala Vaši kreditní kartu.

Za tímto účelem používáme Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu, jméno a adresu a platební údaje. Jsme ze zákona povinni to udělat. Tyto informace uchováváme až do dokončení Vaší objednávky. Některé zákaznické údaje uchováváme déle v souvislosti se zákonnou povinností fiskálního uchovávání.

Poskytování třetím stranám

Spolupracujeme s určitými společnostmi, které mohou od nás dostávat Vaše osobní údaje uvedené výše.

Váš účet

Některé části našeho internetového obchodu vyžadují, abyste se nejprve zaregistrovali. Potom budete muset poskytnout informace o sobě a zvolit si uživatelské jméno. Používáme to k vytvoření účtu, do kterého se můžete přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla dle vlastního výběru.

K tomuto účelu používáme Vaši e-mailovou adresu, jméno a adresu, fakturační adresu a telefonní číslo. Potřebujeme to kvůli smlouvě, kterou s vámi uzavíráme. Tyto informace budeme uchovávat, dokud nezrušíte účet.

Tyto údaje uchováváme, abyste je nemuseli znovu a znovu vyplňovat a abychom Vás mohli kontaktovat v rámci plnění smlouvy. Informace můžete kdykoli změnit prostřednictvím svého účtu.

Poskytování třetím stranám

Spolupracujeme s určitými společnostmi, které mohou od nás dostávat Vaše osobní údaje uvedené výše.

Kontaktní formulář a Newsletter

Pomocí kontaktního formuláře nám můžete klást dotazy nebo zadávat požadavky.

K tomuto účelu používáme Vaše jméno a adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Potřebujeme to kvůli smlouvě, kterou s vámi uzavíráme. Tyto informace budeme uchovávat, dokud si nebudeme jisti, že jste s naší odpovědí spokojeni.

Nabízíme newsletter, kterým chceme zájemce informovat o našich produktech a/nebo službách. Každý newsletter obsahuje odkaz, pomocí kterého se můžete odhlásit.

Vaše e-mailová adresa bude přidána do seznamu odběratelů pouze s vaším souhlasem. Tyto údaje budou uchovávány, dokud nezrušíte předplatné.

Poskytování třetím stranám

Spolupracujeme s určitými společnostmi, které mohou od nás dostávat Vaše osobní údaje uvedené výše.

Statistiky a profilování

Vedeme statistiky o používání našeho internetového obchodu. Tyto statistiky používáme ke zlepšení našeho internetového obchodu, například pro zobrazování pouze relevantních informací. Vaše osobní údaje můžeme spojit, abychom se o Vás dozvěděli víc. Samozřejmě budeme vždy respektovat Vaše soukromí. Pokud si to nepřejete, vždy nám to můžete nahlásit.

K tomuto účelu používáme Vaši IP adresu. Děláme to na základě Vašeho povolení. Tyto informace uchováváme šest týdnů.

Poskytování třetím stranám

Spolupracujeme s určitými společnostmi, které mohou od nás dostávat Vaše osobní údaje uvedené výše.

Reklamní přestávka

Rádi bychom Vám posílali reklamu o nabídkách a nových produktech nebo službách. Toto děláme:

 • e-mailem
 • prostřednictvím sociálních médií

Proti této reklamě můžete kdykoli namítat. Každý e-mail obsahuje odkaz na zrušení odběru. Můžete nás zablokovat nebo použít možnost odhlášení. Můžete to také předat prostřednictvím svého účtu.

Reklamy

Náš internetový obchod zobrazuje všeobecné inzeráty. Neuchováváme žádné osobní údaje, takže nevíme, jestli se Vám to líbí.

Poskytování jiným společnostem nebo institucím

S výjimkou výše uvedených partnerů za žádných okolností neposkytneme Vaše osobní údaje jiným společnostem nebo institucím, pokud k tomu nebudeme mít zákonnou povinnost (například vyžaduje-li to policie v případě podezření z trestného činu).

Statistiky

Vedeme statistiky o používání našeho internetového obchodu

Google Analytics

Ke sledování toho, jak návštěvníci používají náš internetový obchod, používáme službu Google Analytics. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování. Obsahuje přísné dohody o tom, co mohou ponechat. Umožňujeme společnosti Google použít získané informace Analytics pro jiné služby Google. Nedovolujeme společnosti Google anonymizovat adresy IP.

Bezpečnost

Bezpečnost osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Zajišťujeme, aby byly Vaše údaje u nás řádně zabezpečeny. Neustále přizpůsobujeme zabezpečení a dáváme velký pozor na to, co se může pokazit.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo provést změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučuje se, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně přečetli, abyste si byli vědomi těchto změn. Uděláme vše pro to, abychom změny oznámili samostatně.

Zobrazte, změňte a odstraňte své údaje

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o Vás máme, můžete nás kdykoli kontaktovat. Viz kontaktní údaje níže.

Máte následující práva:

 • dostat vysvětlení, jaké osobní údaje máme a co s nimi děláme
 • přístup k přesným osobním údajům, které máme
 • mít opravené chyby
 • odstranění neaktuálních osobních údajů
 • odvolat souhlas
 • namítat proti konkrétnímu použití

Ujistěte se, že vždy jasně uvedete, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že nezměníme nebo nevymažeme údaje od nesprávné osoby.

K podání stížnosti

Pokud máte pocit, že Vám nepomáháme správným způsobem, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Kontaktní údaje
JID JULIA INTERIOR DECORATIONS, s.r.o.

MRŠtefánika 1836/71

927 01 Šaľa

info@mangonabytek.cz